Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Termin przeglądu i aktualizacji: 28.03.2024 r.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ckziu1.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ckziu1.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Krasiński, e-mail: ckziu@ckziu.gliwice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231-52-36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego ckziu1.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego ckziu1.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Ul. Kozielska 1 – budynek główny

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne są 2 wejścia:

 • od ulicy Daszyńskiego (główne) – na poziomie terenu, drzwi dwuskrzydłowe , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku
 • od ulicy Kozielskiej - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Informacja główna (portiernia) znajduje się po prawej stronie wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda,  przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniająca komunikację pionową. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • zastosowano pochylnię dla niepełnosprawnych (wózków) od strony warsztatów szkolnych
 • w poziomie każdej kondygnacji znajdują się platformy schodowe.
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice - plan ewakuacji i głosowy - pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego, e-mail ckziu@ckziu.gliwice.pl.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem głównym będą wyznaczone 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.


Ul. Kozielska 1 –  II budynek

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne jest 1 wejście od ulicy Kozielskiej - nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły 32 231 52 36, email: ckziu@ckziu.gliwice.pl. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne. W budynku nie ma windy. Pomieszczenia są ulokowane na parterze, 1 i 2 piętrze. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, dane kontaktowe tel. 32 231 52 36, email: ckziu@ckziu.gliwice.pl
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących. Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika szkoły, dane kontaktowe tel. 32  231 52 36, email: ckziu@ckziu.gliwice.pl
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

 

Ul. Kozielska 1 – hala sportowa

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów, pracowników i interesantów dostępne są  3 wejścia:

 • od ulicy Daszyńskiego, od strony parkingu (główne) – na poziomie terenu, drzwi umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku
 • od ulicy Kozielskiej – 2 wejścia, 1  nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Informacja główna (portiernia) znajduje się po lewej stronie wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku jest jedna winda,  przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewniająca komunikację pionową. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze budynku.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice - plan ewakuacji głosowy - pracownik portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującej się przy wejściu głównym od ul. Daszyńskiego, email ckziu@ckziu.gliwice.pl.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem głównym są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach będzie dążyło do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w budynku.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęCentrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKrystian Szatka
Data wytworzenia informacji2020-06-04 14:02:55
Informację wprowadził do BIPBarbara Dzierżek
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 14:02:55
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1noweAndrzej Jerzyk2020-09-14 07:25:30
2Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2020-09-14 13:05:32
3Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2020-09-14 13:05:37
4Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-29 12:47:54
5Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-29 12:51:10
6Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-29 13:21:08
7Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-29 13:22:02
8Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-30 13:09:05
9Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-30 13:10:34
10Modyfikacja stronyJarosław Krasiński2021-03-30 13:11:38
11Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2022-03-03 14:37:56
12Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2022-03-03 14:38:41
13Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2023-03-31 19:25:34
14Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2024-04-02 12:35:46
15Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2024-04-02 12:36:17
16Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2024-04-02 12:36:55
17Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2024-04-02 12:44:53
18Modyfikacja stronyBarbara Dzierżek2024-04-02 12:55:34